Thông báo tới các thầy cô khoa Lý luận chính trị

09:39:00  09/07/2015

Các thầy cô nghiên cứu 02 quyết định số 228/QĐ-CĐXD1: về việc ban hành quy định đi học tập thực tế nghề nghiệp của giảng viên, giáo viên và quyết định số 202/QĐ-CĐXD1: vê việc thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2015.

Thư viện hình ảnh
Đối tác