CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NIỆM VỤ

1. Cơ cấu tổ chức của Khoa Lý luận Chính trị

       Bộ máy của khoa được tổ chức theo mô hình tinh gọn, ít đầu mối theo tinh thần cải cách hành chính, gồm:

a. Trưởng khoa:

Đứng đầu khoa là trưởng khoa do Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng số 1 bổ nhiệm và miễn nhiệm. Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý và điều hành hoạt động của khoa. Nhiệm kỳ của trưởng khoa là 05 năm.

b. Phó trưởng khoa:

Phó trưởng khoa do Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng số 1 bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của trưởng khoa. Phó trưởng khoa chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về nhiệm vụ được phân công. Nhiệm kỳ của phó trưởng khoa theo nhiệm kỳ của trưởng khoa. Hiện khoa có 2 phó khoa được phân công cụ thể từng mảng công việc giúp trưởng khoa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

c. Văn phòng khoa:

Giúp việc cho trưởng khoa về công tác kế hoạch, quản lý đào tạo và văn thư khoa có trợ lý khoa. Trợ lý khoa là viên chức sự nghiệp làm công việc hành chính tại văn phòng khoa, số lượng 1 người.

d. Các bộ môn thuộc khoa:

   Khoa Lý luận Chính trị gồm 3 bộ môn:

- Bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

- Bộ môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Bộ môn: Pháp luật

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của khoa:

a. Vị trí, chức năng:

     Khoa Lý luận Chính trị là đơn vị quản lý chuyên môn thuộc trường Cao đẳng Xây dựng số 1, có chức năng đảm bảo thực hiện giảng dạy có chất lượng các môn lý luận chính trị và môn pháp luật theo quy chế và kế hoạch đào tạo của trường; nghiên cứu khoa học - công nghệ phục vụ công tác đào tạo, quản lý và phát triển nhà trường.

b. Nhiệm vụ của khoa:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học - công nghệ, cơ sở dịch vụ, sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Phát triển chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu giảng dạy các môn lý luận chính trị và pháp luật theo chỉ đạo của Hiệu trưởng; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất kế hoạch bổ sung giáo trình, tài liệu các thiết bị hỗ trợ giảng dạy theo phương pháp mới.

- Phối hợp với các phòng, ban, khoa, đoàn trường trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Tham gia vào công việc hỗ trợ tư pháp cho nhà trường thực hiện các chính sách, pháp luật và công tác văn bản.

Ngày nhà giáo viet nam 2014

Thư viện hình ảnh
Đối tác