1. Ban lãnh đạo Khoa

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

(Nội bộ)

Di động

1

Cao Nguyên

Trưởng khoa

0462652615

 0913000153

2

Nguyễn Thị Lịch

P.Trưởng khoa

0462652615

 

3

Ngô Thị Thúy Giang

P.Trưởng khoa

0462652615

 

 

2. . Chi bộ khoa: gồm 12 đảng viên

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Cao Nguyên

Trưởng khoa - Bí thư chi bộ

 

2

Nguyễn Thị Lịch

Phó khoa

 

3

Ngô Thị Thuý Giang

Phó khoa

 

4

Vũ Hương Liên

 

 

5

Trần Thị Thanh Nga

 

 

6

Phan Thị Thu Lê

 

 

7

Đặng Thị Trang

 

 

8

Nguyễn Thị Thu Hưởng

 

 

9

Nguyễn Thị Hoàng Nguyên

 

 

10

Đào Quang Huy

 

 

11

Hoàng Thị Thuý

 

 

12

Tô Thị Tuyết Hạnh

 

 

 

3. Danh sách giảng viên, giáo viên các bộ môn

 

          a. Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

TT

Họ và tên

Trình độ

 

Chức vụ

 
 

1

Nguyễn Thị Hoàng Nguyên

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

 

2

Tô Thị Tuyết Hạnh

Thạc sĩ

 Giảng viên

 

3

Hoàng Thị Bích Toàn

Thạc sĩ

 Giảng viên

 

4

Hoàng Thị Vân

Cử nhân

 

 

5

Vũ Thị Thu Hương

Cử nhân

 

 

          bBộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng  ĐCSVN

TT

Họ và tên

 

Học vị

Chức vụ

 
 

1

Đào Quang Huy

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

 

2

Cao Nguyên

Thạc sĩ

Giảng viên

 

3

Nguyễn Thị Lịch

Thạc sĩ

Giảng viên

 

4

Đặng Thị Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

 

5

Trần Thị Thanh Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Hoàng Thị Thuý

Thạc sĩ

Giảng viên

          c. Bộ môn Pháp luật: 

 

TT

Họ và tên

 

Học vị

Chức vụ

 
 

1

Vũ Hương Liên

Thạc sĩ

Trưởngbộ môn

 

2

Ngô Thị Thuý Giang

Thạc sĩ

Giảng viên

 

3

Phan Thị Thu Lê

Thạc sĩ

Giảng viên

 

4

Lê Thị Việt Hà

CN

Giảng viên

 

         d. Thư ký khoa:  Nguyễn Thị Thu Hưởng

         e. Công đoàn khoa: số lượng 16 người, cô giáo Tô Thị Tuyết Hạnh - tổ trưởng tổ công đoàn.

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện hình ảnh
Đối tác